• Tekstas 2

    2 Pardavimų skyrius: 8 5 269 0029

Paslaugų naudojimosi ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Paslaugos teikėjas – UAB Bartus pro, įm.k: 301830781, registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras, toliau vadinamas Wordorado.lt.

Wordorado.lt yra WordPress interneto svetainių talpinimo (hostingo) paslaugų teikėjas.

Wordorado.lt yra registruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre ir jam suteiktas duomenų valdytojo identifikavimo kodas P4544.

Šias paslaugų naudojimosi ir asmens duomenų tvarkymo taisykles (toliau – sąlygos arba taisyklės) turi priimti ir jų laikytis visi paslaugų užsakovai, jeigu atskirai raštu nesusitarta kitaip. Naudotis Wordorado.lt  paslaugomis gali visi fiziniai asmenys, ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus; nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų amžiaus, turėdami tėvų, įtėvių arba globėjų sutikimą;  juridiniai asmenys. Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 16 metų asmuo, naudotis Wordorado.lt paslaugomis ir turiniu galite tik Jūsų tėvams ar globėjams dėl to davus sutikimą raštu Wordorado.lt, kuris iki paslaugų užsakymo formos užpildymo privalo būti atsiųstas Wordorado.lt el. paštu.

Wordorado.lt paslaugų naudojimosi ir asmens duomenų tvarkymo taisyklės reglamentuoja paslaugų užsakovų paslaugų užsakymų, jų įvykdymo bei naudojimosi užsakytomis paslaugomis sąlygas. Šios taisyklės taip pat reglamentuoja fizinių asmenų duomenų rinkimo, saugojimo bei naudojimo sąlygas, kaip tai numatyta 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos patvirtintame Reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas).

Asmens sutikimas perduoti savo asmens duomenis Wordorado.lt yra reglamentuotas šių taisyklių 4 skyriuje bei Wordorado.lt privatumo politikoje.

Wordorado.lt turi teisę bet kada be atskiro įspėjimo savo nuožiūra pakeisti ar papildyti sąlygas. Sąlygų ir jų pakeitimų publikavimas kartu su atliktų korekcijų datomis tinklalapyje 30 dienų iki jų įsigaliojimo ir/arba pranešimo apie tai išsiuntimas Užsakovo nurodytu elektroniniu paštu yra laikomas tinkamu sutarties sąlygų ir/ar jų pakeitimų atskleidimu. Jeigu per 10 dienų nuo atitinkamo pranešimo išsiuntimo Užsakovas raštu nepareiškia noro nutraukti sutartį, bus laikoma, kad Užsakovas sutinka su sutarties pakeitimais.

  1. Paslaugų užsakymas

1.1. Užsakovas pasirenka norimas paslaugas, užpildo tinklalapyje pateiktą Užsakymo formą (toliau – forma) ir ją atitinkamu būdu išsiunčia Wordorado.lt, tokiu būdu patvirtindamas sutarties sudarymo faktą ir tai, kad susipažino su šiomis sąlygomis ir įsipareigoja jų laikytis. Sutarties galiojimo laikotarpis – neterminuotas, jei Užsakovas nepageidauja kitaip. Prieš pateikdamas formą užsakovas taip pat atskirai patvirtina, kad sutinka su Wordorado.lt vykdoma fizinių asmenų duomenų rinkimo, saugojimo bei naudojimo sąlygomis, kaip ji aprašyta taisyklių 4 skyriuje.

1.2. Wordorado.lt įsipareigoja Užsakovui teikti jo užsakytas paslaugas, pažymėtas pilnai ir teisingai užpildytoje ir atsiųstoje formoje, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Wordorado.lt sutartą kainą, kuri yra nurodyta formoje. Paslaugos pradedamos teikti tą dieną, kai Wordorado.lt gauna apmokėjimą.

1.3. Už teikiamas paslaugas Užsakovas per 5 (penkias) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo datos sumoka visą sumą, nurodytą Wordorado.lt pateiktame išankstinio apmokėjimo pasiūlyme, į vieną iš išankstinio apmokėjimo pasiūlyme nurodytų banko sąskaitų. Užsakovas gali apmokėti paslaugas ir naudodamasis interneto bankininkystės nuorodomis esančiomis Wordorado.lt tinklalapyje.

1.4. Jei Užsakovas nesilaiko nustatytų mokėjimo terminų, Wordorado.lt turi teisę priskaičiuoti delspinigius po 0,02% nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną, o Užsakovas privalo šiuos delspinigius sumokėti.

1.5. Užsakovas privalo pateikti teisingą jį identifikuojančią informaciją, bei ne vėliau kaip per tris dienas informuoti Wordorado.lt apie tokios informacijos bei kitus pasikeitimus, galinčius turėti įtakos šios sutarties įsipareigojimų vykdymui. Nepateikus teisingos informacijos ar nepranešus apie pasikeitimus, visos neigiamos pasekmės dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo tenka Užsakovui.

1.6. Vėlesni paslaugų atnaujinimai ir pakeitimai gali būti atliekami sudarant naujas sutartis.

1.7. Užsakovas įgyja teisę naudotis užsakytomis paslaugomis, įvykdęs visus savo įsipareigojimus.

1.8. Užsakovas užsisakydamas Wordorado.lt paslaugas sutinka, kad sąskaitos už paslaugas bus teikiamos elektroninių būdu. Suteikiant saugų priėjimą prie vartotojo administravimo svetainės, prisijungiant tik su vartotojo vardu ir slaptažodžiu. Wordorado.lt pateikdamas naują sąskaitą informuoja apie tai Užsakovą el. paštu, bei gali atsiųsti sąskaitą el. paštu. Užsakovo patogumui Wordorado.lt sąskaitas pateikia per užkoduotą nuorodą, kurioje Užsakovas turi galimybę matyti visas jam išrašytas bei pateiktas sąskaitas. Minėta nuoroda Užsakovui taip pat suteikia galimybę pratęsti užsakomų paslaugų teikimą. Sąskaitos yra pateikiamos HTML formatu. Jei Užsakovas pageidauja sąskaitas gauti paštu, Užsakovas privalo padengti pašto ar kurjerio išlaidas siunčiamai sąskaitai.

1.9. Užsakovui laiku neapmokant sąskaitos, Wordorado.lt informuoja Užsakovą formoje nurodytu el. paštu arba telefonu, kad Wordorado.lt gali sustabdyti paslaugų teikimą arba vienašališkai nutraukti paslaugų teikimo sutartį jei Užsakovas neapmokės sąskaitos per sąskaitoje nurodytą terminą. Užsakovui laiku neatlikus mokėjimo už paslaugas, Wordorado.lt iki 30 (trisdešimt) dienų sustabdo Užsakovui teikiamas paslaugas. Per šį laikotarpį Užsakovas gali atiskaityti už paslaugas bei pratęsti jų teikimą, tačiau tokiais atvejais Wordorado.lt pasilieka teisę taikyti Užsakovui paslaugų teikimo atstatymo mokestį.

1.10. Užsakovui vėluojant apmokėti sąskaitą ilgiau kaip 30 (trisdešimt) dienų, Wordorado.lt vienašališkai nutraukia sutartį bei pašalina Užsakovo paskyrą, prieš tai informavę Užsakovo el. paštu arba telefonu.

1.11. Wordorado.lt siunčia priminimus apie paslaugų galiojimo pabaigą, sąskaitas išankstiniam mokėjimui, bei PVM sąskaitas faktūras el. paštu, tačiau negali garantuoti el. laiškų pristatymo, todėl Užsakovas pats atsako už paslaugų pratęsimą. Užsakovas taip pat turi galimybę užsisakyti priminimus apie paslaugų galiojimą SMS žinute, tačiau Wordorado.lt negali garantuoti SMS žinučių pristatymo, todėl šią riziką prisiima Užsakovas. Užsakovui taip pat suteikiamos galimybės prasitęsti užsakytas paslaugas, bei stebėti paslaugų galiojimo laiką vartotojo administravimo svetainėje.

  1. Paslaugų teikimas

2.1. Wordorado.lt teikia Užsakovui paslaugas tik Užsakovui įvykdžius apmokėjimą už paslaugas.

2.2. Wordorado.lt teikia Užsakovui paslaugas šioje sutartyje nustatytomis sąlygomis.

2.3. Wordorado.lt, esant objektyviai galimybei, privalo prieš 1 (vieną) darbo dieną informuoti Užsakovą apie planuojamus techninius pakeitimus arba profilaktinius darbus, dėl kurių gali kilti tam tikrų nesklandumų. Jeigu tam tikrų darbų atlikimo būtinybė iškyla nedelsiant, Wordorado.lt, siekdami užtikrinti nepertraukiamą paslaugų teikimą, darbus atlieka nedelsiant, esant galimybei apie tai informuoja Užsakovą el. Paštu.

2.4. Wordorado.lt įsipareigoja, kaip įmanoma greičiau bet ne ilgiau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas pašalinti paslaugos sutrikimus, gavus raštišką Užsakovo pretenziją korespondencijos adresu, arba gavus Užsakovo el. laišką – šiuo atveju pretenzija galioja tik Wordorado.lt patvirtinus Užsakovo išsiųsto el. laiško gavimą. Šis punktas netaikomas nemokamų paslaugų vartotojams.

2.5. Wordorado.lt įsipareigoja užtikrinti jam patikėtos Užsakovo informacijos konfidencialumą ir neperduoti jos tretiesiems asmenims be Užsakovo sutikimo, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus.

2.6. Nemokamų paslaugų teikimas Užsakovui yra nutraukiamas kitą dieną po paslaugų galiojimo pabaigos, jei Užsakovas nepatvirtina paslaugų pratęsimo paslaugos aprašyme numatytomis sąlygomis.

  1. Informacijos talpinimo ir naudojimosi tinklalapiu sąlygos

3.1. Visa patalpintose svetainėse ir suteiktame elektroniniame pašte skelbiama ir laikoma informacija priklauso Užsakovui.

3.2. Draudžiama skelbti, saugoti, archyvuoti informaciją, kurioje propaguojama, platinama ar reklamuojama pornografija, smurtas ar kita neleistina veikla, kuri yra šmeižiančio, žeminančio, grasinančio pobūdžio, žeidžia žmogaus laisvę ir orumą, kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę bei lyčių neapykantą, pažeidžia asmens teisė į privatumą, atskleidžia komercines paslaptis, pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, taip pat kita informacija, kurią draudžia ar riboja LR įstatymai ar tarptautiniai teisės aktai.

3.3. Naudojantis paslaugomis draudžiama atlikti veiksmus ir skelbti informaciją, kuri gali būti naudojama nepageidaujamų el.pašto laiškų (spam), kompiuterių virusų, kenkėjiškų programų arba kitokios, kenkiančios kompiuterinei įrangai informacijos siuntimui; kuriais galima neigiamai paveikti kompiuterinius tinklus ar atskirus tinklo įrenginius; kuria siekiama saugoti, naudoti ar platinti nelegalią programinę įrangą ar vykdyti kitą tinklo etiketu http://albion.com/netiquette draudžiamą veiklą.

3.4. Aptikus draudžiamą informaciją ar kitokius draudžiamus veiksmus, Wordorado.lt be atskiro įspėjimo turi teisę sustabdyti arba nutraukti paslaugos teikimą, pašalinti tokio turinio informaciją ir įstatymo nustatytais atvejais ir tvarka perduoti informaciją apie tai atitinkamoms institucijoms.

3.5. Aptikus bet kokius paslaugos teikimo trikdžius ar draudžiamą informaciją, prašome nedelsiant informuoti Wordorado.lt.

3.6. Wordorado.lt įspėję Užsakovą el.paštu arba telefonu ir Užsakovui per 2 (dvi) dienas neatlikus pataisymų bei nesumažinus naudojamų resursų, turi teisę vienašališkai pakeisti Užsakovo paslaugų planą jei Užsakovo interneto svetainė ar elektroninis paštas naudoja daugiau resursų nei įprasta, ir kenkia kitiems Wordorado.lt paslaugų vartotojams.

3.7. Siekiant užtikrinti sklandų el.pašto veikimą, el. laiškų siuntimas naudojantis el. pašto paslaugomis yra ribojamas. Naudojantis nemokamu paslaugų planu riba yra 100 laiškų per dieną vienam domenui, bet kuris mokamas paslaugų planas ribojamas iki 300 laiškų per dieną vienam domenui. Užsakovai turi teisę bet kada kreiptis į Wordorado.lt ir už papildomą mokestį užsisakyti didesnį kiekį laiškų.

3.8. Wordorado.lt teikia svetainių talpinimo paslaugas išskirtinai WordPress turinio valdymo sistemą naudojančioms svetainėms.

  1. Trečių šalių teikiamų paslaugų užsakymas ir perduotų asmens duomenų tvarkymas

4.1. Wordorado.lt Užsakovo pageidavimu, užsako trečių šalių teikiamas paslaugas tik pagal Užsakovo pateiktą informaciją. Užsakovas Wordorado.lt formoje pateikia tokius asmens duomenis: įmonės pavadinimą, vardą, pavardę, adresą, el. pašto adresą bei telefono numerį. Užsakovas sutinka ir supranta, kad jo pateikti asmens duomenys bus naudojami trečių šalių teikiamų paslaugų užsakymui. Užsakovas sutinka ir supranta, kad kai kuriais atvejais užsakovas privalo pateikti Wordorado.lt daugiau asmeninės informacijos nei nurodyta aukščiau, kadangi to reikalauja trečios šalies paslaugų teikėjas.

4.2. Užsakovas, nurodydamas užsakovo informaciją užtikrina, kad nurodo teisingą Užsakovą identifikuojančią informaciją ir turi teisę nurodyti tokią informaciją.

4.3. Wordorado.lt užsakovo pateiktus asmens duomenis saugo bei naudoja: i) vardą, pavardę bei adresą – užsakovo identifikavimui bei sąskaitų už paslaugas išrašymui; (ii) užsakovo el. paštą bei telefono numerį Wordorado.lt naudoja sąskaitoms pateikti, informavimui apie teikiamų paslaugų pasikeitimus, pranešimams apie vėluojamus apmokėjimus už paslaugas bei kitiems šiose taisyklėse nurodytiems pranešimams, susijusiems su paslaugų teikimu, pateikti.Wordorado.lt gali statistiniais tikslais rinkti ir naudoti su Užsakovo asmeniu tiesiogiai nesusijusius duomenis (pvz. duomenis apie įsigytas prekes, užsakymo eigą). Tokie statistiniai duomenys bus renkami ir tvarkomi taip, kad neleistų atskleisti Užsakovo asmens tapatybės arba kitų asmens duomenų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti asmens tapatybę.

4.4. Wordorado.lt užsakovo pateiktus asmens duomenis perduoda tretiesiems asmenims, priklausomai nuo to, kokią paslaugą užsakovas pageidauja įsigyti. Užsakovas supranta, kad Wordorado.lt neturi galimybės kontroliuoti trečioms šalims perduotos užsakovo asmeninės informacijos sklaidos bei panaudojimo.

4.5. Užsakovas bet kada turi teisę keisti savo asmens duomenis užsakovo paskyroje, jis taip pat turi teisę perleisti savo paskyrą tretiesiems asmenims bei ją ištrinti. Wordorado.lt informuoja, kad ištrynus užsakovo paskyrą bei informaciją, Wordorado.lt ją perkelia į karantiną bei saugo dar iki 2 mėnesių tam, kad užsakovas turėtų galimybę ją atkurti. To neatlikus per 2 mėnesius nuo užsakovo paskyros ištrynimo, užsakovo atlikti veiksmai bei sukaupta informacija yra ištrinami neatstatomai.

4.6. Užsakovas, užsisakydamas paslaugą kuriai būtina susieti domeną, užtikrina, kad turi teisę į nurodyto domeno nuosavybę.

4.7. Wordorado.lt taip pat informuoja užsakovus, kad yra kaupiami užsakovo paskyroje atlikti veiksmai bei Wordorado.lt turi prieigą prie tokių duomenų. Wordorado.lt taip pat saugo visą užsakovo paskyroje atliktų veiksmų duomenų kopiją. Atsarginė kopija yra daroma kas 24 val. Ji skirta atkurti per klaidą užsakovo ištrintus duomenis.

4.8. Wordorado.lt informuoja, kad kiekvienas užsakovas turi teisę kreiptis į Wordorado.lt raštu korespondecijos adresu arba el. paštu info@Wordorado.lt bei prašyti pateikti susipažinimui visą jo asmeninę informaciją, kurią turi Wordorado.lt, jis taip pat turi teisę paprašyti tokią informaciją ištaisyti, perkelti arba sunaikinti (jeigu tokios informacijos sunaikinimas neprieštarauja teisės aktų nuostatoms). Užsakovas minėtais būdais taip pat gali atsisakyti Užsakovui el. paštu ar telefonu siunčiamų Wordorado.lt naujienų.

4.9. Wordorado.lt informuoja, kad užsakovų skundus dėl netinkamo ar neteisėto asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, www.ada.lt. Wordorado.lt rekomenduoja prieš teikiant oficialų skundą susisiekti elektroninio pašto adresu info@wordorado.lt arba telefonu: +370 5 269 00 29 su atsakingais asmenimis Wordorado.lt, kad būtų rastas tinkamas problemos sprendimas.

5. Atsakomybės apribojimas ir paslaugų nutraukimas

5.1. Wordorado.lt stengiasi užtikrinti aukščiausią paslaugų kokybę, tačiau neatsako už šių paslaugų nepertraukiamumą ar kitokius paslaugos teikimo sutrikimus, jei tai atsitiko ne dėl Wordorado.lt kaltės.

5.2. Wordorado.lt neatsako už talpinamose svetainėse Užsakovo pateikiamos informacijos (taip pat ir už joje pateiktas nuorodas į kitus tinklalapius) turinį, jo nekontroliuoja ir nedaro kitos įtakos. Visa atsakomybė už talpinamos informacijos teisingumą, atitikimą Lietuvos Respublikos įstatymams, už elektroninio pašto naudojimą pagal paskirtį ir juo siunčiamos informacijos turinį tenka Užsakovui.

5.3. Užsakovas laisvai disponuoja patalpintu tinklalapiu ir suteiktu elektroniniu paštu, naudoja jį savo nuožiūra ir savo rizika, pats atsako už suteikiamo slaptažodžio slaptumo išsaugojimą ir naudojimą.

5.4. Užsakovas, pažeidęs šias taisykles, trečiųjų asmenų teises, galiojančius įstatymus, yra asmeniškai atsakingas už tokius pažeidimus, jais padarytą žalą ir kitokias neigiamas pasekmes. Informacija apie Užsakovą be atskiro įspėjimo gali būti atskleista įstatymų nustatytais atvejais tokią teisę turintiems asmenims.

5.5. Wordorado.lt pasilieka teisę be atskiro įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą, jeigu talpinamose svetainėse Užsakovo pateikiamos, saugomos, archyvuojamos informacijos ir medžiagos turinys ar išraiškos priemonės pažeidžia ar gali pažeisti LR galiojančius įstatymus, arba jeigu elektroninis paštas naudojamas pažeidžiant kitų asmenų teises ar galiojančias teisės, etikos ar moralės normas. Tokiu atveju sumokėtos įmokos negrąžinamos.

5.6. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir atsisakyti paslaugų teikimo, apie tai prieš 30 dienų raštu informuodamas Wordorado.lt, jei Wordorado.lt neužtikrina paslaugos kokybės (virtualus serveris neveiks daugiau kaip 36 valandas per kiekvieną kalendorinį mėnesį). Tokiu atveju Wordorado.lt grąžina Užsakovui jo sumokėta mokestį už likusį laikotarpį nuo Užsakovo raštiško pranešimo apie sutarties nutraukimą datos.

5.7. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ir atsisakyti paslaugų teikimo, apie tai prieš 30 dienų raštu informuodamas Wordorado.lt, dėl kitų priežasčių. Tokiu atveju sumokėtos įmokos Užsakovui negrąžinamos.

5.8. Wordorado.lt pasilieka teisę be atskiro įspėjimo nutraukti paslaugų teikimą, jeigu Užsakovas pažeidžia paslaugų teikimo sąlygas. Tokiu atveju sumokėtos įmokos negrąžinamos.

5.9. Jeigu Užsakovas pateikia prašymą grąžinti sumokėtas įmokas dėl bet kokios priežasties (pvz.: pavedimas atliktas ne iš tos sąskaitos, neteisinga suma ar pan.), tačiau tai įvyksta ne dėl Wordorado.lt kaltės ir neapima nei vieno atvejo numatyto šioje paslaugų teikimo tvarkoje, tokiu atveju sumokėtos įmokos bus grąžinamos atskaičius Wordorado.lt nustatytą mokestį. Apie mokesčio dydį Užsakovas bus informuojamas individualiai, patvirtinant paslaugų atsisakymą. Nustatytas mokesčio dydis yra galutinis ir neginčijamas.

5.10. Wordorado.lt teikia svetainių talpinimo paslaugas išskirtinai WordPress turinio valdymo sistemą naudojančioms interneto svetainėms. Bet kokios kitos turinio valdymo sistemos talpinimas yra galimas tik Užsakovo rizika, tokiu atveju Wordorado.lt neatsako už bet kokius veikimo sutrikimus, netekimus.

5.11. Wordorado.lt gali suteikti Užsakovui nemokamą, laikiną svetainės adresą. Jis suteikiamas 30 (trisdešimties) dienų laikotarpiui. Pasibaigus nemokamam laikotarpiui ir Užsakovui nepakeitus svetainės adreso į savo domeną (pvz.: tavodomenas.lt), svetainės veikla yra sustabdoma ir po 14 dienų nuo sustabdymo dienos pašalinima.